May 28, 2023
  • 7:51 pm สาวสั่งข้าวกินที่ร้าน ก่อนเอะใจสังเกตเห็นที่ตู้ จะลุกออกจากร้านก็ไม่ทันแล้ว
  • 6:54 pm ลือสะพัดจานบินมนุษย์ต่างดาวใหญ่เท่าพื้นที่ 2 ไร่ ลงจอดที่ จ.เลย เห็นภาพแล้วตกใจ ลือไปได้ไง
  • 6:50 pm นางบีอ้ายสติ๊ก ประกาศข่าวดี แฟนๆแห่ยินดี
  • 4:08 pm ภรรยา หนุ่มอุ้มลูกน้อย 2 ขวบเดินลงน้ำ เคลื่อนไหวแล้ว
  • 3:55 pm คุณตาเล่า พ่อลูกนั่งหน้าศูนย์เด็ก สุดท้ายโดนไอ้แมนทำทั้งที่ไม่รู้ตัว

วานนี้ 14 พ.ค.2564 พ.ค.2564 เพจเฟซบุ๊ก Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไ ท ย โพสต์ภาพสมเด็จพ ร ะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ ร ะเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า มบรมราชกุม า รี ทรงฟื้นฟูพ ร ะวรกายได้ดีมากขึ้น จนทรงพ ร ะดำเนินด้วยพ ร ะองค์เองได้ ก่อนเสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินเยื อน จังหวัดร้อยเอ็ดสัปดาห์หน้า จากที่เริ่มเสด็จ อ อ ก ทรงปฏิบัติพ ร ะราชกรณียกิจ เมื่อวันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) ข้าราชบริพารในพ ร ะองค์กล่าวว่า ยังทรงพ ร ะดำเนินอาจยังไม่คล่อ ง แ ค ล่ วเต็มที่

ย้อนไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทรงได้รับบ า ด เ จ็ บที่ข้อพ ร ะบาททั้งข้างซ้ายและขวา ขณะทรงอ อ กกำลังพ ร ะวรกายตามป ก ติ ทำให้ต้องเสด็จพ ร ะราชดำเ นิ นเข้ารับการรั ก ษ าโดยด่วนที่โ ร ง พ ย า บ าลพ ร ะมงกุฎเกล้า และทรงรับการผ่ า ตั ดที่โ ร ง พ ย า บ าลจุฬาลงกรณ์ จึงจำต้องทรงง ด พ ร ะราชกิ จไประยะใหญ่ๆ ในระยะเวลากว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมา ทรงมีตารางเวลาฟื้นฟูพ ร ะวรก า ย อ ย่ า ง จริงจังภายในที่ประทับ โดยทรงซ้ อ มเดิน ซ้อมปั่นจัก รย า น พ ร้ อ มอุปกรณ์ที่ช่วยในการทรง พ ร ะ องค์ให้ดีขึ้นตามลำดับ โดยเคยมี พ ร ะ ราชดำรัสว่า “ใช้เวลาไปในการกายภาพซะส่วนหนึ่ง ทั้งแ ข น ข าก็ต้องแข็ ง แ ร ง ซ้อมเดิ น ตอนแ ร กเดินโดยใช้บาร์จับ 2 ข้าง ตอนนี้ก็ใช้วอล์คเกอร์ ซึ่งทำย า ก ก ว่ า ก็เดิน ฝึกเดิน วิธีเดินก็เดิน ทำทีสัก 100 ก้าว ก็พอไปได้ แต่เดินแบบคนปกติยังไม่ได้ ก็ต้องเดินเกาะเครื่อง เมื่อวานนี้ปั่นจั ก ร ย า น จั ก ร ย า นเล็กนิดเดียว ใช้นั่งวีลแชร์ และเท้าก็ปั่นๆ ไป ก็ทำได้ ยกเว ท ก็จะได้แขนแ ข็ งแรงในการยัน”

จนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ทรงฟื้นฟูพ ร ะองค์ได้มากขึ้นจากการก า ยภ า พบำบั ด จึงทรงเริ่มปฏิบัติพ ร ะราชกิจดังเดิมมากขึ้นหากแต่อยู่ในรู ป แ บ บ Work From Home ในการทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆในพ ร ะราชดำริทางอ อ น ไ ลน์ อีกทั้งยังเสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินอ อ ก น อ กที่ประทั บเป็นครั้งคราว

อ ย่ า งไรก็ตาม ด้วยทรงเพิ่งจะฟื้ นฟูพ ร ะวรกายได้ดีขึ้น ตามคำกล่าวของข้าราชบริพารในพ ร ะองค์กล่าวว่า กรมสมเด็จพ ร ะเทพรัตนฯ ยังไม่ถึงกับส ม บู ร ณ์คล่องแคล่ว 100% ทุกอ ย่ า งยังต้องอยู่ในความดูแลของคณะแ พ ท ย์ ไม่กล้าให้ทรงพ ร ะดำเนินเร็วมากไม่ได้เหมือนแต่ก่อน และยังมีอุปกรณ์ช่วยในการทรงพระดำเนินซึ่งถู กจัดเตรียมไว้เมื่อมีกรณีฉุกเฉิน

กรมสมเด็จพ ร ะเทพรัตนฯ มีหมายพ ร ะราชกิจเสด็จพ ร ะราชดำเนินไปยังจังหวัดร้ อ ย เ อ็ ดเพื่อทรงติดตามการดำเ นิ นงานของโครงการท ห า รพันธุ์ดี ณ กอง พ ล ท ห า ร ร าบที่ 6 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยจะเป็นการเสด็จ พ ระร าชดำเนินไปต่างจังหวัด อ ย่ า ง เป็นทางการครั้งแรกหลังทรงรั ก ษ าพ ร ะอาการประช ว ร

ขอขอบคุณที่มา :……¶ bit.ly/2Rdq2EQ

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT